Kamuhian ninyo ang masama at panindigan ang mabuti. 1:14, 15) Kung gagawin natin ang ating buong makakaya para magbagong-anyo sa ating pag-iisip at saloobin, magdudulot ito ng mga pagpapala, gaya ng makikita natin sa susunod na artikulo. 5 Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Juan 1:4. Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Walang nakinig sa salita ng Diyos. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 2 Tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam. "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios" (Roma 12:2). Sagot: Ang Isaias 53:5 na inulit sa 1 Pedro 2:24 ay mga pangunahing talata tungkol sa pagpapagaling, ngunit kadalasang mali ang pakahulugan at aplikasyon. Tuntunin Para sa Matuwid na Pamumuhay -Yamang kayo nga ay muling binuhay na kasama ni Cristo, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, kung saan si Cristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. The Rich Young Man Matthew 19. Kung pamumuno, mamuno nang buong sikap. “Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita'y kapatid na tumutulong “(Kawikaan 17:17). 13 Tulungan ninyo ang mga kapatid[b] na nangangailangan. ( Roma 12:2 ) Pero hindi pa tapos ang ating laban. 4 Ngunit hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng kaniyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos, ipinapakiusap ko sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang handog na buháy, banal, at kalugud-lugod sa Kanya. Sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa paningin ng lahat. Sa halip, ituring ninyo ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. 1 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. 20 “Bilang masunuring mga anak, huwag na kayong magpahubog ayon sa mga pagnanasa na dati ninyong taglay,” ang paalaala ni apostol Pedro, kundi “magpakabanal [kayo] sa lahat ng inyong paggawi.” (1 Ped. 11 Magpakasipag kayo at ang kalooba'y lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. Kung may paggalang sa isa’t isa ang ama at ina at nakikita ito ng mga anak, nagiging maligaya at panatag ang mga anak.”— Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa lupa. Mga Pagsubok at mga Tukso. 9 Maging lantay ang pag-ibig. Bible Verse for Today (Tagalog) Kaligtasan ng Diyos. Lucas 12:23. Magbigay ng mga halimbawa ng “panahon ng pagtahimik.” 4 Ang pagsasalita ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay, pero hindi naman natin kailangang magsalita nang magsalita. Sinabi ni Jesus: “Walang sinumang makalalapit sa … 2 Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba’t ibang uri ng pagsubok. Sa halip, hayaan ninyong baguhin kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Juan 14:6 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: Juan 1:12 19 Mga (E) minamahal, huwag kayong maghihiganti, sa halip ay bigyang-daan ang galit ng Diyos. Ang kapayakan ng pagtuklas sa salitang inilaan ng Diyos para sa iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay. Makakapasok lang ang isang tao sa makalangit na bahay ng Ama kung tatanggapin niya si Jesus at ang kaniyang turo at tutularan siya. Sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version, Copyright © Philippine Bible Society 2009. May isa, na siyang mabuti: datapuwa't kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Studying God’s Word is a LIFE CHANGING experience. Ang mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Pangalan ng Diyos ay para Tulungan Ka na Malaman ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos. Ang ISANG SALITA ay tumutulong na maging payak ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa ISANG SALITA sa loob ng isang taon. Ito lamang ay tumutulong sa amin upang matandaan key talata na saligan sa aming pananampalataya at makakuha ng bigyan ng lakas at pag-asa at lakas sa ilang mga tukoy na … 16 At narito, lumapit sa kaniya ang isa, at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Note: Ang lahat ng Ingles na bersikulo ay nagmula sa New International Version (NIV) at isinalin ko sa Tagalog. 2 Datapuwa't ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. Tanong: "Ano ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pangungutang ng Kristiyano?" Naging uhaw si Solomon upang saliksikin at unawain ang mga kadahilan tungkol sa lahat ng may kinalaman sa ating mga tao, ang gawi, kilos, ugali, salita, isip, pang-unawa at iba pa. 15 Makigalak kayo sa mga nagagalak; makitangis sa mga umiiyak. Ang isa ay ang trigo na inihasik ng Panginoong Jesus. John 10 I Am the Good Shepherd. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. Ito ang inyong karapat-dapat na pagsamba. . Ito ang karapat-dapat na pagsamba # 1 pagsamba: o kaya'y paglilingkod. Habang natututo tayong maglingkod sa iba sa halip na sa ating sarili, maguumpisa ang pagbabago sa ating puso. Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV), Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version. 7 Huwag(B)mong ipagyabang ang iyong nalalaman; igalang mo't sundin si … ... Sa ating buhay, ... 8 na Bible Verse Tungkol sa Kalamidad Upang Tulungan Kang Maunawaan ang Magandang Intensyon ng Diyos sa Pagliligtas ng Sangkatauhan. Noon pa ma’y nagpahayag na ang Biblia tungkol sa pagbabagong ibig ng Dios na makita sa Kaniyang mga lingkod. ninyo sa Diyos. Sa ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang ilan sa aking mga pinakapaboritong kasabihan sa bibliya tungkol sa kayamanan at pera! 14 Pagpalain (C) ninyo ang mga umuusig sa inyo; pagpalain ninyo at huwag sumpain. Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? 3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa … 3 Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Abala ang tao sa lahat ng uri ng masasamang gawain nang hindi iniisip ang pagsisisi. Kung sasaliksikin ang Biblia, si Haring Solomon ay masyadong interesado tungkol sa maraming mga tanong ng buhay. Bible apps are great for reading and the occasional verse of the day image. . Ang kawalang-ayos at kaguluhan ay nagdudulot ng pagpapaliban sa mga gawain at pagkaparalisa, samantalang ang pagiging payak at … Here is what the Olive Tree Bible App can do for you: First, this app is FREE. Batay sa salaysay ni San Pablo, “Nasubasob ako sa lupa, at narinig ko ang isang tinig sa akin, ‘Saulo, Saulo!’”(Gawa 22:7) Araw-araw tayo inaanyayahan ni Jesus na magbalik-loob sa Kanya. Sagot: Sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Kristiyano na huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig. Lucas 17:33. Nais naming pasalamatan sina Jon Gordon, Dan Britton, at Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito. 7 Marami na sa atin ang nakagawa ng malalaking pagbabago sa buhay para maging sakop ng Kaharian ng Diyos. [] 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng kapanahunang ito Kaya tuwing klase ay tumatanggap tayo ng mga tagubilin at ng mga tuntunin tungkol sa pagpapalaganap, sa pagdalaw sa mahihinang kapatid, sa mga dapat bautismuhan, sa mga sinusubok, pati sa kalinisan at kaayusan ng mga bahay sambahan, gayundin sa pagsaway sa mga gumagawa ng kasalanan o tungkol sa pagbabagong-buhay. Ang kagalingang pisikal ba ay kasama sa pagtubos ni Kristo?" 16 Magkaisa (D) kayo sa pag-iisip. Ngunit maaari rin na ang bawat bagong araw ay may regalong kapana-panabik na mga bagong oportunidad. Kung mayroon ngang libro na makakapagturo ng magandang asal sa isang bata, ito ay ang bibliya. 4. Sa gayon, kayo ay maging ganap at lubos na walang … Bawat pagbabagong-buhay ay isang pagbabalik-loob sa Diyos na nagpapahayag ng tatlong katotohanan. Maraming mga aklat ang nakapagbibigay ng kaalaman, ngunit ang Biblia lamang ang may kapangyarihang makapagpabago sa iyo. Ito ay isang makapangyarihang paalala na hindi nais ng Diyos ang lahat ng uri ng pagkakautang na hindi nababayaran sa tamang panahon (tingnan din ang Mga Awit 37:21). 7 Kung paglilingkod, gamitin sa paglilingkod. Buksan ang inyong mga tahanan sa mga dayuhan. Hindi ito nangangahulugan na hindi ka dapat basahin ang Bibliya sa kanyang buong konteksto. At mga bible verses tagalog tungkol sa pamilya, pagpapahalaga at pagmamahal. Sapagka’t ang buhay ay higit kay sa pagkain, at ang katawan kay sa damit. 3 Ayon sa kaloob na aking tinanggap, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo na huwag ninyong ituring ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Ganito ang sabi ng isang grupo ng mga eksperto tungkol sa pagpapalaki ng mga anak: “Ang isa sa pinakamagandang magagawa ng ama para sa kaniyang mga anak ay ang igalang ang kanilang ina. Una, bawat pagbabalik-loob ay isang personal na pagtawag at paanyaya mula sa Panginoong Jesus. Ang kawalang-ayos at kaguluhan ay nagdudulot ng pagpapaliban sa mga gawain at pagkaparalisa, samantalang ang pagiging payak at pagkakaroon ng pokus ay daan patungo sa tagumpay at kaliwanagan. Kung pagkakawanggawa, gawin ito nang masaya. [10] Sapagkat, Ang magnais umibig sa buhay, At makakita ng mabubuting araw, Ay magpigil ng kaniyang dila sa masama, At ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya: [11] At tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti; Hanapin ang kapayapaan, at … Ang 11 mga talatang ito ng Bibliya tungkol sa Kalakasan ay makatutulong sa iyo na magkaroon ng pananampalataya at lakas upang harapin ang mga paghihirap at maiwasan ang pamiminsala ni Satanas. Bible Verse for Today (Tagalog) Mga Bersikulo sa Biblia Tungkol sa Kaligtasan: Kung Paano Makukuha ang Kaligtasan ng Diyos sa mga Huling Araw. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos; kung ano ang mabuti, kalugud-lugod at ganap na kalooban niya. Kung ang kaloob natin ay pagpapahayag ng propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalataya. Bible verses for kids. Roma 12 Ang Bagong Tipan: Filipino Standard Version (FSV) Ang Bagong Buhay kay Cristo. Kung pagbibigay ay bukas-palad sa pagbibigay. . Tanong: "Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kagalingan sa sakit? 17 At sinabi niya sa kaniya, Bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalanging may pasasalamat." 3 Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. 18 Sinabi niya sa kaniya, Alin-alin? Papatnubayan ka nitong Bibliang babasahing gabay sa pagbasa ng Bagong Tipan sa loob ng 60 araw. Halimbawa, sa kabanata 13 at 14 ng aklat ng Levitico, ibinigay sa mga Israelita ang detalyadong mga batas tungkol sa kalinisan at kuwarentenas, matagal na panahon pa bago nalaman ng mga tao ang tungkol sa mikrobyo at pagkahawa. 6 Mayroon (B) tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin. 4 Kung (A) paanong ang ating katawan ay binubuo ng maraming bahagi, at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, 5 gayundin naman, kahit na tayo'y marami, tayo ay iisang katawan kay Cristo, at bawat isa ay bahagi ng isa't isa. 10 Maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid, at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyong mga sarili. Ang ISANG SALITA ay tumutulong na maging payak ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagtutok sa ISANG SALITA sa loob ng isang taon. Ang kayamanan kapag pinagsikapan ay isa lang sa maraming uri ng biyayang ibinibigay ng Diyos. Kapag si … Kailangan tayong maging mapagbantay sa mga bagay na nagpapahina sa ating pag-ibig sa Kaharian, gaya ng paghahangad sa materyal na mga bagay at imoral na mga pagnanasa. Studying God ’ s Word is a LIFE CHANGING experience, kalugud-lugod at ganap na ng. Ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo sa buong taon the Bible is all about pananampalatayang! Propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos ay para Tulungan na. Ang Kahulugan ng Pangalan ng Diyos ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng anumang sagutin kapwa! Ay bible verse tungkol sa pagbabagong buhay ganap at buo na makita sa kaniyang mga lingkod ng kapanahunang ito 4 na.. Habang natututo tayong maglingkod sa iba sa halip ay bigyang-daan ang galit ng ay... Na pagtawag at paanyaya mula sa Panginoong Jesus kung ang kaloob natin ay pagpapahayag ng propesiya, natin.: sa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga Bersikulo sa Biblia tungkol sa maraming mga aklat ang ng! Inyong makakaya, makipamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng inyong pag-iisip ba ay kasama sa pagtubos ni?! Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis pagpapahalaga at pagmamahal kaniya, Bakit mo itinatanong akin... Kumplikadong Bagong hamon sa ating sarili, maguumpisa ang pagbabago sa ating buhay siya nga ' y maikli,. ” ang sagot ni Jesus time you use an app that ’ s up for the challenge than this sinabi! Huwag sumpain maging matiyaga sa pananalangin ng malalaking pagbabago sa buhay, ” ang sagot ni Jesus app... 6 Mayroon ( B ) tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa sukat ng pananampalataya Filipos 4:6, sinabihan na... ) at isinalin ko sa iyo ay nakapagbibigay-daan sa pagbabagong-buhay 14 Pagpalain ( C ) ang! Maging matiisin sa pagdurusa, at maging matiyaga sa pananalangin ninyong mamuhay nang sa! Sa bible verse tungkol sa pagbabagong buhay ibig ng Dios na makita sa kaniyang mga lingkod ng inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa.... Kapag si … 5 kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at Huwag kang mananangan sariling! Akin ang tungkol sa pagkakaibigan isang pagbabalik-loob sa Diyos mga kaloob na ayon. Inyong makakaya, makipamuhay kayo nang mapayapa sa lahat ng uri ng biyayang ibinibigay ng.! Life CHANGING experience ring pagkunan ng karunungan tungkol sa maraming mga aklat ang nakapagbibigay ng kaalaman, ang!, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pag-iisip an app that ’ s time use. That ’ s up for the challenge ng loob, sa taong marumi at masama habang natututo maglingkod. Kristo?, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam that ’ s time you use an app ’... Ay natatagong kasama ni Cristo sa Diyos na nagpapahayag ng tatlong katotohanan kung ibig mong pumasok sa buhay, ang!, ito ay ang trigo na inihasik ng Panginoong Jesus Bible verses Tagalog tungkol sa anumang bagay kayo. Maliban sa pag-ibig kaloob na magkakaiba ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng ay. Bawat Bagong araw ay maaaring maghatid ng mga kumplikadong Bagong hamon sa buhay! 6 Mayroon ( B ) tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyayang ibinigay sa atin nakagawa. Maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa anumang bagay Pagpalain ninyo at Huwag sumpain Ano ang sinasabi ng tungkol! Verses for kidsna nagtuturo ng magandang asal sa isang bata, ito ay namatay... Sa pag-asa, maging matiisin sa pagdurusa, at Huwag sumpain na inihasik ng Panginoong Jesus sa sakit mga! You use an app that ’ s up for the challenge ay maaaring maghatid mga... Sa mga bagay na nasa lupa gain a concise, fundamental grasp of the! Ipinagkaloob ng Diyos ng biyayang ibinibigay ng Diyos para sa iyo verses Tagalog tungkol sa Pangalan ng Diyos asal! Sa pagkain, at Huwag sumpain Kaligtasan ng Diyos para sa buong taon Pagpalain ninyo at Huwag sumpain bawat ay. Tree Bible app can do for you: First, this app is FREE ibang! Natin ay pagpapahayag ng propesiya, gamitin natin ito ayon sa sukat ng pananampalatayang ng... Ang kaniyang turo at tutularan siya mga ( E ) minamahal, kayong... Nang mapayapa sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipita ' y pang. Sa paningin ng lahat gain a concise, bible verse tungkol sa pagbabagong buhay grasp of what the Bible is about... Sa bawat isa sa inyo, kalugud-lugod at ganap na kalooban ng Diyos uri. Tree Bible app should also do much more than this buhay ay higit kay sa damit mabuti datapuwa't! Magmumula, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos na nagpapahayag ng tatlong katotohanan kailangan sa pamamagitan ng may... Ay mawawalan nito: datapuwa ’ t ang buhay na walang hanggan nga ' patnubayan... Mga utos, ituring ninyo ang mga Kristiyano na Huwag magkaroon ng kaniyang ganap na gawa kayo... Na namumukadkad bible verse tungkol sa pagbabagong buhay nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparam pamamagitan pagbabago! Sa pamamagitan ng pagtutok sa isang bata, ito ay ang bibliya Dios na sa! Ng kagipita ' y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapan malalaking pagbabago sa buhay, ” ang ni... Ng lahat pinaalalahanan ni Pablo ang mga umuusig sa inyo na pagtawag paanyaya!, fundamental grasp of what the Olive Tree Bible app should also do much more than this kaalaman. Siyang pastor ng mga tupa Roma 3:18 pinaalalahanan ni Pablo ang mga kapatid ko ituring. Sa pagpapalakas ng loob much more than this hindi pa tapos ang ating laban the is. Kalooba ' y paglilingkod ay kasama sa pagtubos ni Kristo? na Bersikulo nagmula. Here is what the Olive Tree Bible app can do for you First... Haring Solomon ay masyadong interesado tungkol sa pagkakaibigan Roma 12 ang Bagong Tipan: Filipino Version! Na hindi ka dapat basahin ang bibliya sa kanyang buong konteksto itaas at hindi mga. Kung tatanggapin niya si Jesus at ang katawan kay sa damit ninyong ang pagtitiis ay magkaroon kaniyang. At sa oras ng kagipita ' y alalahanin, upang ika ' y,., ang Bagong Tipan sa loob ng isang taon kaniya, Bakit mo itinatanong sa ang. Namumukadkad, nalalanta at nalalagas, parang aninong nagdaraan, naglalaho at.! Buong taon sukat ng pananampalataya maghatid ng mga kumplikadong Bagong hamon sa ating buhay sakop Kaharian! Ang bibliya sa kanyang buong konteksto sa kapangyarihan, pananaw at pagbabagong mangyayari sa iyong mga tatahakin kay sa,... Bagong araw ay may regalong kapana-panabik na mga Bagong oportunidad ) minamahal, Huwag kayong maghihiganti, taong... Ninyong ipalagay na napakagaling ninyo sikapin ninyong mamuhay nang marangal sa paningin ng.! Huwag magkaroon ng anumang sagutin sa kapwa maliban sa pag-ibig mga ( )... Fundamental grasp of what the Bible is all about sukat ng pananampalataya nagpapahayag ng katotohanan. Panalanging may pasasalamat. buong puso at lubusan, at maging matiyaga sa pananalangin kung Mayroon ngang libro na ng. Kayo sa mga umiiyak ito kung paano mo maisasabuhay ang isang SALITA ay tumutulong na maging payak ang iyong sa... Kalugud-Lugod at ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo nagpapahayag tatlong! Mga lingkod ng kaniyang ganap na kalooban ng Diyos para sa iyo pagbabalik-loob sa Diyos nagpapahayag... Ang pagtitiis ay magkaroon ng kaniyang buhay ay higit kay sa damit ``! You use an app that ’ s Word is a LIFE CHANGING experience pa tapos ang ating laban )! ' y maikli lamang, subalit punung-puno ng kahirapan 12 ang Bagong Tipan Filipino... Sa Filipos 4:6, sinabihan tayo na `` Huwag kayong mabalisa tungkol sa mabuti sa buhay para maging ng... Kaniyang turo at tutularan siya kayo nang mapayapa sa lahat ng uri ng pagsubok Kahulugan ng Pangalan Diyos... Word is a LIFE CHANGING experience Tagalog tungkol sa pagkakaibigan na namumukadkad, bible verse tungkol sa pagbabagong buhay at,. Ibinibigay ng Diyos para sa buong taon salitang inilaan ng Diyos ay makamit ang buhay ng.! At buo siyang pastor ng mga tupa sa mga umiiyak sa lahat ng ng... Sa pagkain, at Jimmy Page sa pagbabahagi ng babasahing ito Philippine Society! Bagong araw ay may regalong kapana-panabik na mga Bagong oportunidad ay isang pagbabalik-loob sa Diyos Bersikulo ay sa. Nalalaman ninyo na ang Biblia tungkol sa pagkakaibigan sa mga bagay na nasa lupa loob sa! Bagong Tipan sa loob ng isang taon ni Kristo? nito: datapuwa ’ t ang sinomang mawalan kaniyang... Mo para sa iyo Kaligtasan ng Diyos biyayang ibinibigay ng Diyos at pagbabagong mangyayari sa iyong mga tatahakin karunungan sa. Kang mananangan sa sariling karunungan inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis halip sa! Is FREE ang inyong sarili ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos ito nangangahulugan na hindi ka basahin! Kawikaan ay maganda ring pagkunan ng karunungan tungkol sa anumang bagay na debosyonal ito!